Veiligheid is een groot goed voor elk kind. Naast bijvoorbeeld brandveiligheid en verkeersveiligheid krijgt elk kind ook te maken met de sociale veiligheid op school.

Sociale veiligheid

De Jenaplanschool doet er alles aan om elk kind een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Alleen, net als is de ‘buitenwereld’, is 100% garantie op sociale veiligheid op school niet te geven. Situaties waarin plagen overgaat in pesten komen overal voor en dus helaas soms ook op onze school. Daarom vinden we het van het grootste belang om adequaat uitgerust te zijn om sociale onveiligheid te voorkomen èn er ook goed mee te kunnen omgaan, mocht een onveilige situatie zich toch voordoen.

Het beleid op het gebied van sociale veiligheid is gebaseerd op de relatie-driehoek. Ouders, school en kind vormen samen deze driehoek. Bij het aanpakken van een sociale veiligheidscasus wordt dan ook samengewerkt door deze drie partijen. De Jenaplanschool kan daarbij de kennis en ervaring inzetten van twee coördinatoren sociale veiligheid. De één is gespecialiseerd in sociale veiligheid bij jongere kinderen, de ander richt zich juist op het oudere kind. Het oplossen van pestgedrag van een kleuter, dat een ander kind slaat of duwt, vraagt immers om een andere aanpak dan wanneer een bovenbouwer van een klasgenoot intimiderende berichten via sociale media ontvangt. In het Beleidsplan sociale veiligheid staat helder beschreven welke protocollen moeten worden gevolgd bij het oplossen van een casus.

Om sociale veiligheid ook voor de leerlingen concreet handen en voeten te geven, passen wij dagelijks vijf leefregels toe, die op verschillende plekken in school zichtbaar zijn:

  • Ik luister eerst voordat ik iets zeg of doe!
  • Jij en ik zijn verschillend en dat is oké!
  • Ik behandel jou altijd met respect!
  • Ik ben zuinig op alle spullen die ik mag gebruiken!
  • Pesten? Natuurlijk doe ik daar niet aan mee!

Passend onderwijs

Met de invoering van het passend onderwijs per 1-8-2015 hebben scholen een zorgplicht. Dit betekent dat zij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften de juiste zorg moeten bieden. Zorg voor een kind en veiligheid van een kind liggen dichtbij elkaar. Hoe op onze school de basisondersteuning vanuit de Wet Passend Onderwijs is geregeld, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.

Schoolveiligheid

Zaken als brandveiligheid en medische veiligheid staan beschreven in ons Schoolveiligheidsplan.

Bij gevoelige onderwerpen als de veiligheid van je kind is het soms lastig de juiste toon te vatten in tekst. Neem voor meer informatie over sociale veiligheid op de Jenaplanschool Gorkum dan ook gerust contact op met Miëlle van der Heijden, directeur, zodat zij je persoonlijk kan toelichten wat veiligheid op onze Jenaplanschool inhoudt.